Menu

REGULAMIN

I. Informacje adresowe

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.bomar-jubiler.pl prowadzony jest przez BOMAR Bolesław Wiącek Numer NIP: 661-100-42-72; REGON 290565533 z siedzibą Rzuchów 43 , 27-580 Sadowie.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz dokonywania zakupów przez Klientów. Treść Regulaminu jest udostępniana Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej.

3. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

4. Umowa może zostać zawarta tylko w języku polskim.

 

II. Składanie i realizacja zamówień

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane na stronie www.bomar-jubiler.pl Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem sieci Internet Konsument dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze w momencie potwierdzenia zamówienia przez sklep.

b. W przypadku zamówień płatnych przelewem - w następnym dniu roboczym od zaksięgowania na rachunku zaliczki, lub zapłaty dotyczącej zamówienia

c. W przypadku zamówień płatnych poprzez system płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - w następnym dniu roboczym od momentu potwierdzenia dokonania płatności przez system transakcyjny, a jeśli potrzebne jest potwierdzenie autoryzacyjne banku wystawcy karty - od potwierdzenia przez bank.   Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia i automatyczne przesłanie go do nas.

4. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. takich, w których podane są niepełne dane konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia, lub w których jest brak możliwości kontaktu z osobą zamawiającą.

5. Konsument może wprowadzać w zamówieniu zmiany do momentu rozpoczęcia jego realizacji.

6. Nie ma możliwości anulowania zamówienia wyrobów, przy których zaznaczone jest, iż są wykonywane na indywidualne zamówienie, w których dokonano na życzenie Konsumenta zmian (opisanych w dziale V pkt. 2 tego regulaminu), a które są już w zaawansowanym etapie produkcji.

7. Przy każdym towarze w sklepie podany jest czas jego wykonania. Jest to czas od rozpoczęcia realizacji zamówienia (wykonania biżuterii) do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (bez sobót, niedziel, oraz świąt).

8. Zamówienie na towary o różnym czasie wykonania wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych w złożonym zamówieniu. Czas realizacji przesyłki  to czas wykonania produktu, skompletowania zamówienia oraz czas dostawy 

9. Do zamówienia doliczone zostają koszty przesyłki, które są dodawane w koszyku.

10. Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon bądź faktura VAT. Paragon bądź faktura wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Konsumenta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.  Do zamówień wysyłanych "za pobraniem" zamiast faktury VAT może zostać wystawiona faktura pro-forma. Po otrzymaniu zapłaty, na jej podstawie wystawiamy fakturę VAT, która jest dosyłana pocztą.

 

III. Płatności

1.  Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Konsumenta zamówienia (i jego potwierdzenia),  i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w serwisie (za wyjątkiem cen zawierających ewidentne błędy edytorskie).

2. Konsument może wybrać następujące formy płatności:

a. Płatność gotówką przy odbiorze,

b. Zaliczka płatna z góry przelewem + pozostała część przy odbiorze: należność pobiera kurier

c. Przelewem bankowym na konto sklepu przed wysłaniem zamówienia,

 3. Przesyłki zagraniczne muszą być opłacone w całości przed ich nadaniem.

 

IV. Dostawa towaru

1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Konsumenta (z dostępnych w sklepie) sposób, który zostaje zapisany w zamówieniu. 

2. Zamówiony w towar można odebrać osobiście w siedzibie firmy przy ul. Rynek 15, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

3. Zamówienia dostarczamy za pomocą

a) Poczty Polskiej 

Średni czas dostawy przesyłką kurierską wynosi ok. 2-4 dni robocze.

4. Wszystkie przesyłki z wartością przesyłane są jako przesyłki wartościowe z ubezpieczeniem.

5. Prosimy przy odbiorze towaru o zwrócenie uwagi na opakowanie. Jeżeli podczas odbioru towaru Konsument stwierdzi naruszenie taśm, uszkodzenie paczki lub uszkodzenie towaru prosimy o odmówienie przyjęcia przesyłki oraz powiadomienie sklepu.

6. Zalecamy Państwu otwarcie przesyłki przy kurierze/listonoszu oraz sprawdzenie zawartości. W przypadku stwierdzenia, że towar jest niezgodny z zamówieniem, uszkodzony lub niekompletny prosimy o spisanie przy kurierze/listonoszu protokołu szkody oraz zawiadomienie o tym fakcie sklepu. Brak spisania protokółu nie wyklucza reklamowania towaru jednak znacznie go utrudnia oraz wydłuża czas reklamacji.
 

V. Reklamacje

1. Towary zakupione w naszym sklepie podlegają ochronie zgodnie z odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Stwierdzoną niezgodność  z umową można reklamować w ciągu 24 miesięcy od odbioru towaru, nie później jednak niż dwa miesiące od ujawnienia się wady.

2. Oprócz odpowiedzialności ustawowej,  firma BOMAR obejmuje swoje wyroby 2 letnią gwarancją.

3. Jeżeli po otrzymaniu towaru, lub w czasie jego użytkowania Konsument znajdzie w nim wady, powinien go przesłać lub dostarczyć w inny sposób do siedziby sklepu adres:

BOMAR

ul. Rynek 15,

27-400 Ostrowiec Świetokrzyski

4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej do 3 dni roboczych od otrzymania reklamowanego towaru.

5. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, sklep zwróci Konsumentowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

6. W przypadku uznania reklamacji koszty przesyłki zostają zwrócone klientowi.

7. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon/fakturę która jest dowodem  zakupu z informacja dotyczącą opisu reklamacji.

VI. Zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą Konsument może odstąpić odmowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. O odstąpieniu należy poinformować sklep drogą elektroniczną. Rezygnując z zakupu Klient zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od odstąpienia.

2. Sklep zwraca wpłacone pieniądze maksymalnie w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy przelewem na rachunek Konsumenta. Jeżeli płatność była dokonana kartą zwrot nastąpi poprzez uznanie karty.

3. Zwracany towar nie może być używany, należy go zwrócić w stanie niezmienionym. Do towaru muszą być dołączone otrzymane certyfikaty.

4. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Sklep gwarantuje zwrot kwoty zapłaconej za towar oraz wysyłki do klienta

5. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają wyroby, przy których zaznaczone jest, iż są wykonywane na zamówienie indywidualne oraz w których na życzenie Konsumenta dokonano:

a. Grawerunków

b. Zmian kamieni

c. Korekty rozmiaru

d. Nietypowych zestawień materiałów i ich kolorów

 

VII. Ochrona danych osobowych Klientów

1. Administratorem zbioru Danych Osobowych jest firma BOMAR

2. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".

3. Każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

4. Klient który dokona zakupu z przekierowania Ceneo S.A. wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep BOMAR oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. swoich danych osobowych – w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w BOMAR

 

VIII.  Postanowienia końcowe

1) Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznym.

3. Firma BOMAR w swojej działalności stosuje się do Europejskiego Kodeksu Postępowania w Handlu Elektronicznym:

http://www.euro-label.com/pl/kodeks/index.html

4. W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy Konsumentem a Sklepem proponujemy polubowną drogę jego rozwiązania. Organizacja Euro-Label, jako niezależna strona świadczy usługę pozasądowego rozstrzygania sporów i strony mogą skorzystać z tej formy rozwiązania problemu, co nie ogranicza ani nie wyklucza drogi sądowej.

5. W przypadku nie osiągnięcia rozwiązania satysfakcjonującego strony spór rozstrzyga sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sklepu.

 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe zmiany nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.INFORMACJE OGÓLNE


Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie internetowym (dalej jako "Sklep Internetowy"). Administratorem Sklepu internetowego jest Bolesław Wiącek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

BOMAR Bolesław Wiacek
NIP: 6611004272
REGON: 290565533

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii


Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Sklepu Internetowego.


Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.


Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.


Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

DANE OSOBOWE


Administratorem Twoich danych osobowych jest:

BOMAR Bolesław Wiacek
NIP: 6611004272
REGON: 290565533


W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:


• poczty elektronicznej: biuro@jubiler-bomar.eu
• poczty tradycyjnej na adres: ul. Rynek 15, 27-400 Ostrowiec Św.
• telefonu: +48 412656790

CELEL PRZETWARZANIA DANYCH


Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:


• podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć; jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook) zbieramy Twoje imię i nazwisko, a jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Towarów zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów;
• w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
• w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło;
• w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
• w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
• w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
• w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;
• w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;
• w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o zamówieniu, Twoje dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.
 

KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH


Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:


• dane kontaktowe;
• dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym;
• dane dotyczące zamówień w Sklepie internetowym;
• dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
• dane dotyczące usług marketingowych.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

CZAS PRZETWARZANIA


Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:


• kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
• kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
• po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.


Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.
Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.
Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.
Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu internetowego.

ODBIORCY DANYCH


Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:


• organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
• dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania, wykaz dostawców znajdziesz na stronie internetowej naszego Sklepu internetowego pod tym linkiem.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ


Na podstawie RODO masz prawo do:


• żądania dostępu do swoich danych osobowych;
• żądania sprostowania swoich danych osobowych;
• żądania usunięcia swoich danych osobowych;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• żądania przenoszenia danych osobowych.


Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

PRAWO DOSTĘPU (ART. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:


• dostępu do danych osobowych;
• uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
• uzyskania kopii swoich danych osobowych.
 
Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@jubiler-bomar.eu.

PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH (ART. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@jubiler-bomar.eu.

Jeżeli dokonałeś rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.

PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM (ART. 17 RODO)


Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:


• Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
• Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
• wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
• wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.
Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.
Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@jubiler-bomar.eu

PRAWO DO ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA (ART. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

• kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

• gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

• Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

• gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@jubiler-bomar.eu

PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA (ART. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

• przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;

• przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@jubiler-bomar.eu.

PRAWO DO ŻĄDANIA PRZENOSZENIA DANYCH (ART. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: 

biuro@jubiler-bomar.eu.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: biuro@jubiler-bomar.eu lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

PLIKI "COOKIES"


Informacje ogólne


Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu internetowego są używane pliki „cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.
Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.
Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.


Bezpieczeństwo


Stosowane przez nas pliki "cookies" są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.


Rodzaje plików „cookies”

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:
• Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
• Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. 


Compare